Hallgatói tudományos kutatás


Ossza meg!


Tudományos Diákkör

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Tudományos Diákköre a tehetséggondozás és szakmai fejlődés műhelyeként lehetőséget biztosít hallgatóinak oktatói vezetéssel a tantervi követelményeken túlmutató kutatómunkára, s ezzel a vaisnava teológia vagy jóga egy-egy szűkebb területének mélyebb megismerésére. A tudományos kutatás az információk gyűjtésének, elemzésének és szintetizálásának, értelmezésének folyamata, amelynek célja kutatási kérdések megválaszolása, és olyan hallgatóknak javasolt, akik a tantervi követelmények teljesítése mellett időt szánnak a további elmélyülésre, és oktatói segítséggel képesek elemző módon, rendszerezően gondolkodni és eredményeiket a tudományos kritériumoknak megfelelően megfogalmazni.

A pályázat

Miután a választható kutatási témák meghirdetésre kerülnek, a kutatni szándékozó hallgató felkeresi a témához megjelölt konzulenst, akinek a segítségével kutatási tervet készít, amit a pályázati formanyomtatványra felvezet.

A hallgatók saját kutatási témával is megkereshetnek egy a szakterülethez értő oktatót, aki eldönti, hogy vállalja-e a kutatás vezetését az adott témában. Az így választott kutatási témát a Tudományos Bizottság (TuBi) a pályázat elfogadásával hagyja jóvá.

Az ösztöndíjra való pályázáshoz ki kell tölteni a formanyomtatványt. Innen letölthető: Pályázati formanyomtatvány

A pályázatok elbírálása

A TuBi dönt arról, hogy melyik kutatást támogatja a Főiskola és milyen ösztöndíj összeggel. Az ösztöndíj mértéke a választott kutatás összetettsége szerint kerül meghatározásra.

Havi beszámoló

A kutatómunkára november közepétől április közepéig 5 hónap áll rendelkezésre. Minden hallgatónak havonta konzultálnia kell a konzulenssel és be kell számolnia a kutatás előrehaladásáról.

Az ösztöndíjat havonta folyósítja a Főiskola a hallgató által megadott számlaszámra. Minden havi átutalás a konzulens ellenjegyzése után történik, amikor az előző havi munkáról a hallgató számot adott neki. 

A kutatási eredményeket bemutató tanulmány

A kutatási eredményeket egy minimum 50.000, maximum 90.000 leütés (szóközzel, lábjegyzetekkel) terjedelmű tanulmány formájában kell elektronikus úton benyújtani a TuBi-titkárnak az előre meghatározott határidőig. A terjedelem melléklet(ek) nélkül értendő.

A tanulmánynak meg kell felelnie az alábbi kritériumoknak:

 • Szabvány címlap
 • A szövegtörzs feleljen meg A SZAKDOLGOZAT ÉS EGYÉB TUDOMÁNYOS ÉRTEKEZÉSEK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI című oktatási segédanyagban leírtaknak.
 • Tartalmi követelmény:
  • A témaválasztás indoklása
  • A kutatás célja, kutatási kérdések
  • A kutatási módszer ismertetése
  • A kutatás eredményeinek ismertetése lábjegyzetes hivatkozásokkal
  • Konklúzió, következtetések, a kutatás hasznossága
  • Felhasznált irodalom

Vaisnava Tudományos Diákköri Konferencia

A Vaisnava Tudományos Diákköri Konferencián (VTDK) minden kutatónak digitális prezentációval (pl. PowerPoint, Prezi stb.) kísért előadás formájában is be kell számolnia a kutatási eredményeiről.

Az előadást illusztráló digitális prezentációt szintén el kell küldeni a TuBi-titkárnak az előre meghatározott időpontig. A vetítésnek a tanulmány tartalmi követelményeiben felsoroltakat kell  tartalmaznia.

Minden benyújtott pályaművet és előadást két oktató bírál el: a konzulens és egy a témához értő másik oktató.

Az értékelési szempontjai
I. Az írásbeli munka értékelése
1. A vizsgált probléma elméleti és/vagy gyakorlati fontossága 5 pont
2. A feldolgozott irodalom, forrásanyag terjedelme 5 pont
3. Az irodalom, forrásanyag feldolgozottsága 5 pont
4. A kialakított vizsgálati keret, az alkalmazott vizsgálati módszer helyessége 5 pont
5. A dolgozat felépítése, a szerző érvelése, gondolatmenete 5 pont
6. A vizsgálat, elemzés kivitelezése 5 pont
7. A probléma tárgyalásának, az irodalom, forrásanyag használatának módja 5 pont
8. A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága 5 pont
9. Az elért eredmények, a felvetett problémák újszerűsége 5 pont
10. A dolgozat kivitelezése, stílusa, külalakja 5 pont
Összesen: 50 pont
II. A dolgozat bemutatásának értékelése
1. Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége, tájékozottsága 10 pont
2. Az előadásmód 10 pont
3. A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség 10 pont
Összesen: 30 pont
A kutatási eredmények bemutatására összesen 80 pont adható.

Az írásbeli munka értékeléseként kapott pontszám a két bíráló által adott pontszámok átlaga.

Országos Tudományos Diákköri Konferencia

A VTDK-n sikeresen szereplő hallgatóknak lehetőségük van OTDK-ra is nevezni. Az OTDK az ország legnagyobb tudományos rendezvényeként a tehetséges fiatalok színvonalas bemutatkozási lehetősége. A konferenciasorozat célja a felsőoktatásban tanuló tehetséges hallgatók munkájának megbecsülése, támogatása, a diáktudományos tevékenység országos nyilvánossága és elismerése. OTDK-ra azok a hallgatók nevezhetnek, akik a megelőző VTDK-n erre teljesítményükkel jogosultságot szereztek.

 

BAKAJA ZOLTÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon interaktívak voltak az órák, tetszett, és úgy érzem sokat tanultam. Hihetetlen, emberfeletti türelem és szeretet áradt a tanítónkból.

Nagyon felkészült és türelmes volt hozzánk. A tőle telhető legjobbat hozta ki belőlünk.

Nagyon sok javítási lehetőséget és sok vizsgázási időpontot adott számunkra a tanár úr, ez nagyon szimpatikus és becsülendő volt számomra.

BANYÁR MAGDOLNA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása és hitelessége az oktatott témákkal kapcsolatban bámulatra méltó. Mindezt úgy adja elő, mintha ez a világ legegyszerűbb és legkönnyebb dolga lenne. A valóságban mindez sok év tanulása, bizonyossága és elkötelezettsége. Felejthetetlen élményt nyújtottak az órái.

Mérhetetlen türelemmel, megértéssel adta át a tanárnő az alapokat. Nem volt kérdés, amire ne kaptunk volna kielégítő választ.

Nagyon jók az órák, melyek amolyan beszélgető stílusban zajlanak, ettől olyan családias a hangulat. A Tanárnő kisugárzása megragadó, élvezetes hallgatni. Erős, karakán, szenvedélyes és hiteles.

TASI ISTVÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon érdekes, színvonalas, vidám hangulatú órák voltak. A tanár úr érthetően magyarázta el a dolgokat. Kérdéseinkre mindig kimerítő válaszokat kaptunk. Teljes mértékben elégedett vagyok a munkájával.

Kiváló előadó, kimeríthetetlen lelkesedéssel. Mindig aktualizálja a tananyagot, más forrásból is hoz példát, történetet, hogy könnyítse a megértést. Nagyon nyitott, őszinte és a tekintélyt ezzel vívja ki magának.

Nagyon szeretem az óráit a tanár úrnak. A mérhetetlen elköteleződés és óriási tudás, ami áthatja az óráit, hihetetlenül magával ragadó. Az előadások érdekesek, tanulságosak, és egy nagyon odaillő humor is jelen van. 🙂

TÓTH-SOMA LÁSZLÓ HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Imádom a tanár úr óráit. Látszik, hogy hatalmas tudása van. Az órák érdekesek voltak, sok extra dolgot és sztorit hallhattunk, amelyek nincsenek benne a tananyagban. Ettől nagyon izgalmasak voltak az előadások.

Fantasztikusan felkészült, nagy tudású oktató! Érdekes, a hallgatók szemszögét átlátó előadásokat hallhattam, nem lankadt a figyelmem az órákon.

A tanár úr tudása, szakmai felkészültsége szavakkal ki nem fejezhető. Szuper órák, érdekes kisfilmekkel, képekkel tarkítva. Nagyon szeretem hallgatni!

JENEY RITA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása, vidámsága és jóindulata minden alkalommal lenyűgöz. Nagyon jól fel volt építve a félév anyaga. A tanárnő nagyon türelmes volt, és jól magyarázott. Szépen, lépésről lépésre haladtunk, így könnyen feldolgozható volt az anyag.

A tanárnő minden alkalommal a saját, már meglévő, mély és egybefűzött tudásának részeit pontosan és olyan elemekkel egybefűzve adja át, melyek segítenek a nyelv igazi megértésében. Csak pozitívat tudok róla mondani.

Maximális felkészültség és éleslátás. Barátságos és szakmailag magas színvonalú óravezetés. Mindig hasznos és objektív értékelése a munkámnak. Azért szeretek együtt dolgozni és kutatni a tanárnővel, mert minden alkalommal fejlődöm, jobb leszek abban, aminek ő a szakértője.

KAPISINSZKY JUDIT HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő minden alkalommal nagyon jól felépítette az órát, alaposan átvettünk mindent, rendszeresen ismételtünk, lehetett kérdezni, türelmesen elmondott, megmutatott nekünk mindent többször is. Szerencsések vagyunk, hogy ő tanít minket!

Juditot kiváló jógaoktatónak tartom. Türelmes, precíz és maximalista. Nagyon örülök, hogy a “jósorsom” hozzávezetett. Ideálisabb oktatót nem tudnék magam számára elképzelni. Nagyon lélekemelőek a közös meditációk, mantrázások!

Igazi példakép számomra. Külön tetszik, hogy mindent az alapoktól kezdtünk, és csak az kerül számonkérésre, ami a gyakorlati órán elhangzott/bemutatásra került; így nem tesznek különbséget a kezdő és a gyakorlott jógások között.

KÉPES ANDREA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Pontos, precíz, alapos magyarázat, a tanulók objektív, de ösztönző jellegű értékelése!

Az oktató példamutató viselkedése, felkészültsége és személyes stílusa miatt örömmel járok hozzá. Biztonságban érzem magam az órákon technikai szempontból.

Az órai anyag, a jegyzet és az ahhoz tartozó tanári magyarázatok minden tekintetben segítik a hallgatók felkészülését. Ráadásul a tanári segítségnyújtás rendkívüli módon támogatja a gyakorló fizikai, mentális és lelki fejlődését.

MAGYAR MÁRTA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Mindig izgalmas, mindig érthető és könnyen befogadható feladatok, magyarázatok. A tantárgy kiváló ismerete és nagy szeretete sugárzott minden órán. Türelem és többszörös gyakorlás, mindent átbeszéltünk és önállóan, meg csoportosan is bizonyíthattunk. Nagyon vártam minden órát, nagy adomány volt ez a kurzus.

A tanárnő kedves, jó előadó, felkészült és lelkiismeretes. Szeretem, ahogy mindenféle segédanyagokkal segíti a megértésünk. Érthető tanítás, magas színvonal. Felkészültsége, tudása bámulatos számomra.

Az oktató felkészültsége minden alkalommal 100%-osnak bizonyult, ahogy a magyarázat érthetősége is. Tökéletes órafelépítés párosul hatalmas tudással a tanárnőnél.

MARKWARTHNÉ LENGYEL PIROSKA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Az oktatónk személyisége és tanítási stílusa is elnyerte a szimpátiámat. A tanárnő felkészült, pontos, magyarázatai érthetőek, emberként pedig kedves és barátságos.

Az oktató maximálisan felkészült és segítőkész volt, a nagy mennyiségű tudásanyagot élvezetessé és érdekessé tette a hallgatók számára.

Látszott, hogy a tanárnő sokat készült az órákra. Mindig hozott nekünk valami érdekességet, történetet. Lelkiismeretesen végezte a munkáját, felkészültsége, precizitása bámulatos. Egy élmény volt az óra!

RÁTKAI GERGŐ PÉTER HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Kicsit laza, humoros, fiatalos, olyan amilyennek az ő korában lenni kell. Biztos vagyok benne, hogy mindenben maximálisan számíthatunk rá, ami az ő szakterületét jelenti.

Hasznos és érdekes órák voltak, éreztem, ahogy fejlődöm hétről hétre. Jobban értem a versekhez fűzött magyarázatokat, és a szakdolgozathoz is nagy segítség volt ez a kurzus.

Felkészült, rugalmas, türelmes, megértő, segítőkész, jól látja a hallgatók problémáit, szempontjait. Nagyon jó hangulatú órák voltak. Minden szempontból ötös.