Hallgatói tudományos kutatás


Ossza meg!


A Főiskola minden hallgatójának lehetősége van oktatói vezetéssel a tantervi követelményeken túlmutató tudományos kutatás végzésére, s ezzel szakmai fejlődésre a vaisnava teológia vagy jóga egyes területein.

A választható kutatási témákat az oktatók javasolják minden ősszel, s azokat a Tanári Tudományos Tanács hagyja jóvá. A pályázati felhívás közzétételéről a Tanári Tudományos Tanács által megbízott koordinátor gondoskodik a Neptun levelező rendszerén keresztül. A hallgatók saját kutatási témával is megkereshetnek egy a szakterülethez értő oktatót, aki eldönti, hogy vállaja-e kutatás vezetését az adott témában.

Tudományos kutatás olyan hallgatóknak javasolt, akik képesek elemző módon, rendszerezően gondolkodni, részletekre figyelni, a tantervi követelmények teljesítése mellett időt fordítani a kutatómunkára és eredményeiket a tudományos kritériumoknak megfelelően megfogalmazni.

A pályázat

Miután a választható kutatási témák meghirdetésre kerülnek, az érdeklődő hallgató keresse meg a témához megjelölt kutatásvezetőt, akinek a segítségével készítsen kutatási tervet. A kutatási tervet  a pályázati felhívásban meghatározott időpontig el kell juttatni a kutatási koordinátorhoz. A beadott pályázatokat a Szenátus bírálja el. A kutatási koordinátor e-mailben tájékoztatja a hallgatót a pályázat elbírálásának eredményéről. A kutatás időtartama 5 hónap, ami indokolt esetben meghosszabítható.

A nappali tagozatos államilag támogatott hallgatók a Neptun bejelentkező oldaláról letölthető  Tudományos ösztöndíj pályázati formanyomtatvánnyal állami tudományos ösztöndíjra is pályázhatnak. (Térítési és Juttatási Szabályzat, II. Fejezet 5. §)

A Főiskola saját forrásból költségtérítéses nappalis, és államilag finanszírozott vagy költségtérítéses levelezős hallgatók számára is adhat ösztöndíjat.

Havi beszámoló

Az ösztöndíj havonta kerül folyósításra, melynek feltétele, hogy a kutató havonta beszámol a kutatásvezetőnek munkája előrehaladásáról.

A kutatási eredményeket bemutató tanulmány

A kutatási eredményeket egy minimum 15 oldalas tanulmány formájában kell benyújtani a kutatási koordinátornak az előre meghatározott határidőig.

A tanulmánynak meg kell felelnie az alábbi kritériumoknak:

 • Az előlapon szerepeljen a kutatás címe, a kutató neve, évfolyam, szak, a kutatásvezető neve
 • Tartalmi követelmény:
  • A témaválasztás indoklása, a kutatás célja
  • A forrásanyagok típusainak megnevezése
  • A kutatási módszer ismertetése
  • A kutatás eredményeinek ismertetése lábjegyzetes hivatkozásokkal
  • Konklúzió, önálló gondolatok, következtetések
  • Felhasznált irodalom
 • A szanszkrit neveket, kifejezéseket a dolgozatban egységesen diakritikus jeles nemzetközi írásmóddal, vagy magyaros átírással kell írni. A kétféle írásmód nem keverhető.
 • Szövegtörzzsel kapcsolatos követelmények feleljenek meg A SZAKDOLGOZAT ÉS EGYÉB TUDOMÁNYOS ÉRTEKEZÉSEK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI című oktatási segédanyagban leírtaknak.

Vaisnava Tudományos Diákköri Konferencia

Minden kutatónak Power Point vetítéssel kísért előadás formájában is be kell beszámolnia kutatási eredményeiről az évente megrendezésre kerülő Vaisnava Tudományos Diákköri Konferencián (VTDK).  (Szervezeti- és Működési Szabályzat, Második Rész, VII. Fejezet, 21-22.) A VTDK-ra való jelentkezés módjáról a kutatási koordinátor tájékoztatja a hallgatókat.

A VTDK-ra benyújtható olyan tanulmány is, amelyet nem tudományos ösztöndíjjal támogatott hallgató írt, de a kiírt témák valamelyikét, a Főiskola oktatójának témavezetése mellett dolgozott fel; nem kiírt témát vizsgált, de a Főiskola oktatójának témavezetése mellett, vagy témavezető nélkül, önállóan végzett kutatás eredményeit tartalmazza. A Főiskola által kiírt kutatási témák azonban kizárólag témavezető felügyelete alatt kutathatók és dolgozhatók fel.

Minden benyújtott pályaművet és előadást két oktató bírál el.

Az értékelési szempontjai
I. Az írásbeli munka értékelése
1. A vizsgált probléma elméleti és/vagy gyakorlati fontossága 5 pont
2. A feldolgozott irodalom, forrásanyag terjedelme 5 pont
3. Az irodalom, forrásanyag feldolgozottsága 5 pont
4. A kialakított vizsgálati keret, az alkalmazott vizsgálati módszer helyessége 5 pont
5. A dolgozat felépítése, a szerző érvelése, gondolatmenete 5 pont
6. A vizsgálat, elemzés kivitelezése 5 pont
7. A probléma tárgyalásának, az irodalom, forrásanyag használatának módja 5 pont
8. A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága 5 pont
9. Az elért eredmények, a felvetett problémák újszerűsége 5 pont
10. A dolgozat kivitelezése, stílusa, külalakja 5 pont
Összesen: 50 pont
II. A dolgozat bemutatásának értékelése
1. Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége, tájékozottsága 10 pont
2. Az előadásmód 10 pont
3. A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség 10 pont
Összesen: 30 pont
A kutatási eredmények bemutatására összesen 80 pont adható.

Az írásbeli munka értékeléseként kapott pontszám a két bíráló által adott pontszámok átlaga.

Országos Tudományos Diákköri Konferencia

A VTDK-n sikeresen szereplő hallgatóknak lehetőségük van OTDK-ra is nevezni. Az OTDK az ország legnagyobb tudományos rendezvényeként a tehetséges fiatalok színvonalas bemutatkozási lehetősége. A konferenciasorozat célja a felsőoktatásban tanuló tehetséges hallgatók munkájának megbecsülése, támogatása, a diáktudományos tevékenység országos nyilvánossága és elismerése. OTDK-ra azok a hallgatók nevezhetnek, akik a megelőző VTDK-n erre teljesítményükkel jogosultságot szereztek.

BAKAJA ZOLTÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon interaktívak voltak az órák, tetszett, és úgy érzem sokat tanultam. Hihetetlen, emberfeletti türelem és szeretet áradt a tanítónkból.

Nagyon felkészült és türelmes volt hozzánk. A tőle telhető legjobbat hozta ki belőlünk.

Nagyon sok javítási lehetőséget és sok vizsgázási időpontot adott számunkra a tanár úr, ez nagyon szimpatikus és becsülendő volt számomra.

BANYÁR MAGDOLNA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása és hitelessége az oktatott témákkal kapcsolatban bámulatra méltó. Mindezt úgy adja elő, mintha ez a világ legegyszerűbb és legkönnyebb dolga lenne. A valóságban mindez sok év tanulása, bizonyossága és elkötelezettsége. Felejthetetlen élményt nyújtottak az órái.

Mérhetetlen türelemmel, megértéssel adta át a tanárnő az alapokat. Nem volt kérdés, amire ne kaptunk volna kielégítő választ.

Nagyon jók az órák, melyek amolyan beszélgető stílusban zajlanak, ettől olyan családias a hangulat. A Tanárnő kisugárzása megragadó, élvezetes hallgatni. Erős, karakán, szenvedélyes és hiteles.

TASI ISTVÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon érdekes, színvonalas, vidám hangulatú órák voltak. A tanár úr érthetően magyarázta el a dolgokat. Kérdéseinkre mindig kimerítő válaszokat kaptunk. Teljes mértékben elégedett vagyok a munkájával.

Kiváló előadó, kimeríthetetlen lelkesedéssel. Mindig aktualizálja a tananyagot, más forrásból is hoz példát, történetet, hogy könnyítse a megértést. Nagyon nyitott, őszinte és a tekintélyt ezzel vívja ki magának.

Nagyon szeretem az óráit a tanár úrnak. A mérhetetlen elköteleződés és óriási tudás, ami áthatja az óráit, hihetetlenül magával ragadó. Az előadások érdekesek, tanulságosak, és egy nagyon odaillő humor is jelen van. 🙂

TÓTH-SOMA LÁSZLÓ HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Imádom a tanár úr óráit. Látszik, hogy hatalmas tudása van. Az órák érdekesek voltak, sok extra dolgot és sztorit hallhattunk, amelyek nincsenek benne a tananyagban. Ettől nagyon izgalmasak voltak az előadások.

Fantasztikusan felkészült, nagy tudású oktató! Érdekes, a hallgatók szemszögét átlátó előadásokat hallhattam, nem lankadt a figyelmem az órákon.

A tanár úr tudása, szakmai felkészültsége szavakkal ki nem fejezhető. Szuper órák, érdekes kisfilmekkel, képekkel tarkítva. Nagyon szeretem hallgatni!

JENEY RITA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása, vidámsága és jóindulata minden alkalommal lenyűgöz. Nagyon jól fel volt építve a félév anyaga. A tanárnő nagyon türelmes volt, és jól magyarázott. Szépen, lépésről lépésre haladtunk, így könnyen feldolgozható volt az anyag.

A tanárnő minden alkalommal a saját, már meglévő, mély és egybefűzött tudásának részeit pontosan és olyan elemekkel egybefűzve adja át, melyek segítenek a nyelv igazi megértésében. Csak pozitívat tudok róla mondani.

Maximális felkészültség és éleslátás. Barátságos és szakmailag magas színvonalú óravezetés. Mindig hasznos és objektív értékelése a munkámnak. Azért szeretek együtt dolgozni és kutatni a tanárnővel, mert minden alkalommal fejlődöm, jobb leszek abban, aminek ő a szakértője.

KAPISINSZKY JUDIT HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő minden alkalommal nagyon jól felépítette az órát, alaposan átvettünk mindent, rendszeresen ismételtünk, lehetett kérdezni, türelmesen elmondott, megmutatott nekünk mindent többször is. Szerencsések vagyunk, hogy ő tanít minket!

Juditot kiváló jógaoktatónak tartom. Türelmes, precíz és maximalista. Nagyon örülök, hogy a “jósorsom” hozzávezetett. Ideálisabb oktatót nem tudnék magam számára elképzelni. Nagyon lélekemelőek a közös meditációk, mantrázások!

Igazi példakép számomra. Külön tetszik, hogy mindent az alapoktól kezdtünk, és csak az kerül számonkérésre, ami a gyakorlati órán elhangzott/bemutatásra került; így nem tesznek különbséget a kezdő és a gyakorlott jógások között.

KÉPES ANDREA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Pontos, precíz, alapos magyarázat, a tanulók objektív, de ösztönző jellegű értékelése!

Az oktató példamutató viselkedése, felkészültsége és személyes stílusa miatt örömmel járok hozzá. Biztonságban érzem magam az órákon technikai szempontból.

Az órai anyag, a jegyzet és az ahhoz tartozó tanári magyarázatok minden tekintetben segítik a hallgatók felkészülését. Ráadásul a tanári segítségnyújtás rendkívüli módon támogatja a gyakorló fizikai, mentális és lelki fejlődését.

MAGYAR MÁRTA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Mindig izgalmas, mindig érthető és könnyen befogadható feladatok, magyarázatok. A tantárgy kiváló ismerete és nagy szeretete sugárzott minden órán. Türelem és többszörös gyakorlás, mindent átbeszéltünk és önállóan, meg csoportosan is bizonyíthattunk. Nagyon vártam minden órát, nagy adomány volt ez a kurzus.

A tanárnő kedves, jó előadó, felkészült és lelkiismeretes. Szeretem, ahogy mindenféle segédanyagokkal segíti a megértésünk. Érthető tanítás, magas színvonal. Felkészültsége, tudása bámulatos számomra.

Az oktató felkészültsége minden alkalommal 100%-osnak bizonyult, ahogy a magyarázat érthetősége is. Tökéletes órafelépítés párosul hatalmas tudással a tanárnőnél.

MARKWARTHNÉ LENGYEL PIROSKA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Az oktatónk személyisége és tanítási stílusa is elnyerte a szimpátiámat. A tanárnő felkészült, pontos, magyarázatai érthetőek, emberként pedig kedves és barátságos.

Az oktató maximálisan felkészült és segítőkész volt, a nagy mennyiségű tudásanyagot élvezetessé és érdekessé tette a hallgatók számára.

Látszott, hogy a tanárnő sokat készült az órákra. Mindig hozott nekünk valami érdekességet, történetet. Lelkiismeretesen végezte a munkáját, felkészültsége, precizitása bámulatos. Egy élmény volt az óra!

RÁTKAI GERGŐ PÉTER HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Kicsit laza, humoros, fiatalos, olyan amilyennek az ő korában lenni kell. Biztos vagyok benne, hogy mindenben maximálisan számíthatunk rá, ami az ő szakterületét jelenti.

Hasznos és érdekes órák voltak, éreztem, ahogy fejlődöm hétről hétre. Jobban értem a versekhez fűzött magyarázatokat, és a szakdolgozathoz is nagy segítség volt ez a kurzus.

Felkészült, rugalmas, türelmes, megértő, segítőkész, jól látja a hallgatók problémáit, szempontjait. Nagyon jó hangulatú órák voltak. Minden szempontból ötös.