Vaisnava teológia mesterképzés


Ossza meg!


Mi vár Önre a vaisnava teológia MA mesterszakon? Milyen a képzés?


Tudományos vallásbölcselet

A mesterképzés célja olyan vallási ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik magas szinten ismerik a vallási jelenségeket, továbbá a vallási hagyományokat, különösen a hinduizmus irányzatait. A képzés 4 féléven keresztül nappali tagozaton folyik, állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában (170.000 Ft/félév).

A gaudíja-vaisnava irányzat szempontjából leginkább fontos, Bhágavata Puránán, valamint a 16-17. században alkotó vrindávanai Gószvámík kiterjedt kommentárirodalmán keresztül a hallgatók elsajátítják a vaisnava exegetika és irodalom hagyományát, módszertanát, valamint azt, hogy ezt hogyan mutassák be nyugati közegben.

Aktuális, széles körű ismeretek

A képzés során a hallgatók alkalmassá válnak a vaisnava vallási jelenségek teológiai és hittudományi feldolgozására, szanszkrit nyelvű szentírások elemzésére, valamint kulturális intézményekben, könyvkiadásban, folyóirat-szerkesztésben, tömegtájékoztatásban, közgyűjteményekben, társadalomtudományi intézetekben, művészeti kutatóintézetekben és műhelyekben a tudományos életben való aktív részvételre. Megfelelő elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

A törzsanyag a következő három tanulmányi területre osztható: irodalomtörténeti ismeretek, exegetika, valamint módszertani szakterület.

A jelentkezéshez szükséges előfeltételek

 • Alapszakos diploma (Vaisnava teológia, Vaisnava jógamester, Vallástudomány, Kulturális antropológia, Indológia), minimum jó (4) minősítéssel, vagy Vaisnava teológia, Vaisnava jógamester BA szakon elvégzett legalább 172 kredit minimum jó (4) átlaggal plusz bármilyen alapszintű diploma.
 • A Vaisnava teológián kívül minden más alapszak esetében szükséges különbözeti vizsgák minimum jó (4) átlaggal
 • Legalább alapfokú (B1) szintű angol nyelvű olvasási és szövegértési készség
 • Vegetáriánus életvitel
 • Erkölcsi bizonyítvány

A felvételi eljáráson való részvétel biztosításához előzetesen szükséges elküldeni az alábbi dokumentumokat:

 • személyi igazolvány fénymásolata (mindkét oldal) 
 • lakcímkártya fénymásolata (csak a lakcímet tartalmazó oldal) 
 • érettségi bizonyítvány másolata 
 • felsőfokú végzettséget igazoló okirat fénymásolata
 • motivációs levél 
 • az idegen nyelven kiállított dokumentumokhoz hiteles magyar nyelvű fordítás másolata, kivéve, ha a külföldi közhiteles dokumentumot (pl. érettségi bizonyítvány) a külföldi közoktatási intézmény magyar nyelven is kiállította, vagy kétnyelvű (pl. magyar-román, magyar-szerb) a dokumentum; 
 • a névváltozást igazoló dokumentum másolata, amennyiben névváltozás miatt eltér a dokumentum(ok)on szereplő neve és a jelenlegi viselt név; 

Amennyiben van 

 • VTDK vagy OTDK oklevél fénymásolata 
 • Bhakti-sásztri/Alap-sásztra vizsga oklevél fénymásolata 
 • Bhakti-vaibháva vizsga oklevél fénymásolata 

A felvételi eljáráshoz nem kötelező elküldeni a következő dokumentumokat, de legkésőbb a szeptember eleji beiratkozáskor kérjük őket bemutatni:

 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány (A bemutatás időpontjához képest 3 hónapnál nem régebbi, melynek igénylésekor általános igazolási kérelem nyújtandó be, 3 rovat bejelölésével: a jelentkező • büntetlen előéletű; • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt; • nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt).
 • Legalább középfokú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű dokumentum (amennyiben rendelkezik vele)

Az Intézmény Vaisnava jógamester alapképzési szakáról jelentkezőknek az alábbi 3 tantárgyból kell különbözeti vizsgát tenniük, ha azokat tanulmányaik alatt nem teljesítették:

 1. Szanszkrit nyelv 2-4.
 2. Az odaadás nektárja
 3. Puránikus irodalom 1-3. (Srímad Bhágavatam 1-3. ének)

Más szakról (vallástudomány, kulturális antropológia, indológia) érkezőknek 3 tantárgyból kell vizsgázniuk

 1. Szanszkrit (kivéve az indológus alapképzésről)
 2. Bhagavad-gítá
 3. Puránikus irodalom 1-3. (Srímad Bhágavatam 1-3. ének)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ftv. alapján a Vaisnava teológia MA oklevél kiadásához szükséges összesen 90 kredit megszerzése a Vaisnava teológia BA képzés alapozó és szakmai törzsanyagából is. A különbözeti vizsgák teljesítése beleszámít ebbe a 90 kreditbe (Szanszkrit 30 kredit, Az odaadás nektárja 3 kredit, Puránikus irodalom 1-3. 18 kredit, összesen: 51 kredit). A fennmaradó 39 kredit – amelyek között vannak kötelezően megszerzendő kreditek is – a 4 féléves képzés során folyamatosan teljesíthető.

A Vaisnava teológia mesterképzés felvételi eljárása három részből áll

 1. Motivációs levél (2000-2500 karakter szóközökkel), amely tartalmazza

Minden jelentkezőnél:

 • A felvételiző hitgyakorlatára vonatkozó információkat (dzsapa meditáció rendszeressége, szabályzó elvek követése, az MKTHK templomainak látogatása stb.).
 • Az MKTHK-hoz kapcsolódó egyéb képzések látogatását.
 • Indiai zarándokutakon való részvételt.
 • Tanácsadói csoportban való tagságot.
 • Az MKTHK-ban végzett esetleges önkéntes szolgálat bemutatását.
 • Lelki tanítómesterrel való esetleges kapcsolat bemutatását.
 • Annak leírását, hogy a jelentkező milyen szándékkal jelentkezik a mesterképzésre, mit szeretne elérni.
 • Egy lehetséges szakdolgozati témához kapcsolódó kutatás rövid bemutatását.

Nem vaisnava teológia BA szakon diplomát szerzett jelentkezők esetében:

 • A jelentkező vaisnava teológiai elméleti és gyakorlati jártasságának rövid bemutatását.
 • Az eddig hallgatott vaisnava teológiai tárgyak rövid bemutatását.
 • Krisna-völgyi zarándokutakon való részvételt.
 1. Angol nyelvtudást felmérő írásbeli vizsga, ami egy rövid angol nyelvű vaisnava teológiai szöveg magyarra való lefordítását tartalmazza. A vizsgán papír alapú, hivatalos szótár használata megengedett.
  A vizsgadolgozat értékelése: “megfelelt” vagy “nem megfelelt” lehet.

Az angol nyelvtudást felmérő írásbeli vizsga mintafeladata itt érhető el.

 1. Szóbeli vizsga, amelynek során
 • a vizsgabizottság megismeri a jelentkező tudását a motivációs levélhez kapcsolódó kérdések alapján.

Pontozás

Nem tehet felvételi vizsgát az a jelentkező, akinek a motivációs levelére adott értékelés nem éri el legalább a 20 pontot.

A felvételi eljárás során szerezhető összpontszám: 100 pont.

 • A motivációs levéllel maximum szerezhető pontszám: 35 pont.
  • teológia ismeretek és gyakorlat maximum 10 pont
  • szándék bemutatása maximum 10 pont
  • szakdolgozati kutatási elképzelés maximum 15 pont
 • A szóbeli vizsgán szerezhető maximum pontszám: 50 pont;
  • teológiai ismeretek maximum 15 pont
  • szándék ismertetése, hitelessége maximum 15 pont
  • szakdolgozati kutatási elképzelés bemutatása maximum 20 pont
 • Többletpontból maximum 15 pont számítható be:
  • VTDK vagy OTDK 1-3. helyezésért: 1. helyezés 5 pont, 2. helyezés 3 pont, 3. helyezés 1 pont.
  • Oklevél jeles minősítése esetén 5 többletpont jár.
  • Teológiai szakvizsgáért:
   • Bhakti-sásztri vizsga/Alap-sásztra vizsga kiváló 5 pont, jó 3 pont, megfelelt 1 pont.
   • Bhakti-vaibháva vizsga kiváló 5 pont, jó 3 pont, megfelelt 1 pont.

Szanszkrit nyelvi követelmények

Az MA szak elkezdéséhez szükséges a BHF Vaisnava teológia BA szakán legalább jó eredménnyel elvégzett SZA4 tanegység (a jelentkezést megelőző három szemeszter valamelyikében elvégezve).
Azoknak a jelentkezőknek, akik ezzel nem rendelkeznek, szanszkrit nyelvből különbözeti vizsgát kell tenniük.
Azon Vaisnava jógamester BA szakos aktív hallgatók, akik jelentkezni kívánnak a Vaisnava teológia MA szakra, a Vaisnava teológia BA szak megfelelő tanegységeinek felvételével és elvégzésével is teljesíthetik ezt a feltételt.

A Vaisnava jógamester diplomával rendelkezők térítésmentesen bejárhatnak a szükséges levelezős szanszkrit órákra. A szanszkrit különbözeti vizsga azonos a SZA4 záróvizsgával.
A különbözeti vizsgákra a jelentkezők egyénileg készülnek fel.

Tájékoztatásként, különösen az egyénileg felkészülő jelentkezők számára: a szanszkrit különbözeti vizsgához az alábbi témakörök elméleti ismerete és gyakorlati alkalmazása szükséges:

 • hangtan
 • dévanágarí írás
 • külső hangváltozások
 • I. és II. főnévragozás
 • I. igeragozás
 • névmások
 • passzívum

A vizsga egy írásbeli és egy szóbeli részből áll.
Az írásbeli rész tartalma: szanszkrit szöveg magyar nyelvre fordítása;
a szóbeli rész tartalma: szanszkrit nyelvtani témakörök bemutatása.

Idegennyelvi követelmények

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola a 2011. évi CCIV. Törvény 49/A. paragrafusának 2023-ban bevezetett módosítása értelmében − más főiskolák, egyetemek gyakorlatát és a leendő hallgatók érdekeit és támogatását maximálisan figyelembe véve − angol szaknyelv bevezetéséről döntött a tanulmányaikat 2023. szeptemberében és azt követően megkezdő vaisnava jógamester és vaisnava teológia BA, valamint vaisnava teológia MA szakos hallgatók esetében.

Ettől az időponttól kezdve kimeneteli feltételként intézményünk nem kér középfokú nyelvvizsgát, azonban az alapszakos képzést végző hallgatóknak legkésőbb az első tanulmányi év végéig, a mesterszakos képzésre jelentkező hallgatóknak pedig a felvételi vizsgáig alapszintű angol nyelvű szövegértési képességet szükséges szerezniük annak érdekében, az intézmény által a tanrendbe bevezetett  angol szaknyelv, vagy azt azt magában foglaló kurzusokon részt tudjanak venni és az ott átadott tudásanyagot el tudják sajátítani.

Tudhatja, hogy jó választás az Ön számára a teológia mesterszak, ha:

 • széleskörű kulturális, társadalmi, vallásbölcseleti tudásra vágyik
 • elsajátítaná a kutatómunka módszertanát
 • kulturális intézményben, könyvkiadásban, kutatóintézetben dolgozna
 • szeretne a kultúrtörténet egy speciális területén szakemberré válni
 • mesterfokon tanulná a világvallások hasonlóságait és különbözőségeit
 • komolyan érdeklik az emberi lét alapkérdései
 • vonzza az archaikus társadalmak bölcsessége
 • tanulná a szentírások ősi nyelvét, a szanszkritot
 • fontos Önnek az elmélet mellett a gyakorlati spirituális fejlődés is
 • érdeklik a társadalmi szerepek, a szociológia
 • fontos Önnek az önfenntartás, fenntarthatóság modelljei
 • hiteles lelki, spirituális gyakorlóvá vagy vezetővé szeretne válni

Tantárgytérkép

A Vaisnava teológia MA szak tantárgyainak áttekintése

Az alábbi mintaterv a 2017/18-as tanévben megkezdett hallgatók számára volt aktuális, azonban 2023/24 őszétől új mintaterv kerül bevezetésre, amely során előfordulhatnak változások. Így jelen mintaterv tájékoztató jellegű.Az alábbi leírásban olvasható a BHF Vaisnava teológia mesterszak kötelező tantárgyainak egymásra épülése. A szak a mintatanterv szerint négy félév alatt teljesíthető, ami alatt a hallgatóknak a kötelező tantárgyakon túl szabadon választható kurzusokat is el kell végezniük. Ezeket a szabadon választható kurzusokat a lenti leírás nem tartalmazza.

A szak kötelező tárgyait a következő négy fő csoportba lehet osztani: 

– A Srímad-Bhágavatam filozófiája

– Vaisnava irodalomtörténet

– Szakrális nyelv

– Tudományos kutatás

A Srímad-Bhágavatam filozófiája csoport. A puránák közül a 12 énekből álló Bhágavata-puránának a vaisnava teológiában kiemelt szerepe van. A vaisnava teológia BA szakon a hallgatók már megismerték az első három éneket, ezért a mesterszakon a 4. énektől folytatják a szöveg tanulmányozását, és a négy félév alatt eljutnak a 12. ének végéig (Bhágavata-purána 4-12. ének). A szöveg tartalmának megismerése és filozófiai mondanivalójának megértése mellett olyan gyakorlati készségekre is szert tesznek a képzés során, mint például a szöveg egy adott versére alapozott prédikáció megtartása.

Vaisnava irodalomtörténet csoport. A gaudíja-vaisnava filozófia tanításait Csaitanja Maháprabhu Vrindávanában élő tanítványai foglalták írásba, ezzel a szanszkrit nyelvű irodalmi művek és filozófiai értekezések széles körét hagyván az utókorra. A szerzők közül kiemelkedő Csaitanja Maháprabhu két legmeghatározóbb tanítványa, Rúpa Gószvámí és Szanátana Gószvámí. A Bhakti-raszámrita-szindhu című tantárgy Rúpa Gószvámínak az Isten iránti odaadás eléréséről és különböző fajtáiról írt filozófiai művét tárgyalja A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda Az odaadás nektárja c. művének 2-4. része alapján. A Brihad-Bhágavatámrita című két féléves tantárgy Szanátana Gószvámí elbeszélő költeményének történeteit és tanulságait tartalmazza.

Szakrális nyelv csoport. A vaisnava teológia elsőrendű szent nyelve a szanszkrit. A szanszkrit nyelv oktatása magas óraszámban történik a mesterszak teljes képzési ideje alatt (Szanszkrit szövegolvasás 1-4). A szanszkrit nyelvvel kapcsolatos alapismereteiket a hallgatók már a vaisnava teológia BA szakon megszerzik. A mesterszakon az oktatás célja egyrészt a teljes klasszikus szanszkrit nyelvtan rendszerének megismerése és készségszintű használata, másrészt a vaisnavizmus legfontosabb szövegeinek értő olvasása. A hallgatók a négy féléves képzés alatt fordítási gyakorlatok segítségével mélyítik nyelvi ismereteiket, és sajátítják el a szanszkrit nyelvről való fordítás technikáját.

Tudományos kutatás csoport. A vaisnava teológia mesterszakra érkezők már a tanulmányaik első félévében meghatározzák diplomamunkájuk témáját, melynek megírását A tudományos kutatás módszertana, A tudományos értekezés módszertana, A szakdolgozatírás módszertana, valamint a Szakdolgozat kurzusok segítik. A diplomamunka elkészítése során a hallgatók munkáját a témavezető és a szakdolgozatíró szemináriumok vezetője mellett a csoporttársak is segítik a két alkalommal is megrendezett műhelykonferencián. Ennek keretében minden résztvevő ismertetheti kutatási eredményeit és a hallgatóságtól érkező visszajelzések alapján dolgozhat tovább diplomamunkáján. 

Felvételi hírlevél!

Kérem a legfrissebb híreket, eseményeket!

BAKAJA ZOLTÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon interaktívak voltak az órák, tetszett, és úgy érzem sokat tanultam. Hihetetlen, emberfeletti türelem és szeretet áradt a tanítónkból.

Nagyon felkészült és türelmes volt hozzánk. A tőle telhető legjobbat hozta ki belőlünk.

Nagyon sok javítási lehetőséget és sok vizsgázási időpontot adott számunkra a tanár úr, ez nagyon szimpatikus és becsülendő volt számomra.

BANYÁR MAGDOLNA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása és hitelessége az oktatott témákkal kapcsolatban bámulatra méltó. Mindezt úgy adja elő, mintha ez a világ legegyszerűbb és legkönnyebb dolga lenne. A valóságban mindez sok év tanulása, bizonyossága és elkötelezettsége. Felejthetetlen élményt nyújtottak az órái.

Mérhetetlen türelemmel, megértéssel adta át a tanárnő az alapokat. Nem volt kérdés, amire ne kaptunk volna kielégítő választ.

Nagyon jók az órák, melyek amolyan beszélgető stílusban zajlanak, ettől olyan családias a hangulat. A Tanárnő kisugárzása megragadó, élvezetes hallgatni. Erős, karakán, szenvedélyes és hiteles.

TASI ISTVÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon érdekes, színvonalas, vidám hangulatú órák voltak. A tanár úr érthetően magyarázta el a dolgokat. Kérdéseinkre mindig kimerítő válaszokat kaptunk. Teljes mértékben elégedett vagyok a munkájával.

Kiváló előadó, kimeríthetetlen lelkesedéssel. Mindig aktualizálja a tananyagot, más forrásból is hoz példát, történetet, hogy könnyítse a megértést. Nagyon nyitott, őszinte és a tekintélyt ezzel vívja ki magának.

Nagyon szeretem az óráit a tanár úrnak. A mérhetetlen elköteleződés és óriási tudás, ami áthatja az óráit, hihetetlenül magával ragadó. Az előadások érdekesek, tanulságosak, és egy nagyon odaillő humor is jelen van. 🙂

TÓTH-SOMA LÁSZLÓ HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Imádom a tanár úr óráit. Látszik, hogy hatalmas tudása van. Az órák érdekesek voltak, sok extra dolgot és sztorit hallhattunk, amelyek nincsenek benne a tananyagban. Ettől nagyon izgalmasak voltak az előadások.

Fantasztikusan felkészült, nagy tudású oktató! Érdekes, a hallgatók szemszögét átlátó előadásokat hallhattam, nem lankadt a figyelmem az órákon.

A tanár úr tudása, szakmai felkészültsége szavakkal ki nem fejezhető. Szuper órák, érdekes kisfilmekkel, képekkel tarkítva. Nagyon szeretem hallgatni!

JENEY RITA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása, vidámsága és jóindulata minden alkalommal lenyűgöz. Nagyon jól fel volt építve a félév anyaga. A tanárnő nagyon türelmes volt, és jól magyarázott. Szépen, lépésről lépésre haladtunk, így könnyen feldolgozható volt az anyag.

A tanárnő minden alkalommal a saját, már meglévő, mély és egybefűzött tudásának részeit pontosan és olyan elemekkel egybefűzve adja át, melyek segítenek a nyelv igazi megértésében. Csak pozitívat tudok róla mondani.

Maximális felkészültség és éleslátás. Barátságos és szakmailag magas színvonalú óravezetés. Mindig hasznos és objektív értékelése a munkámnak. Azért szeretek együtt dolgozni és kutatni a tanárnővel, mert minden alkalommal fejlődöm, jobb leszek abban, aminek ő a szakértője.

KAPISINSZKY JUDIT HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő minden alkalommal nagyon jól felépítette az órát, alaposan átvettünk mindent, rendszeresen ismételtünk, lehetett kérdezni, türelmesen elmondott, megmutatott nekünk mindent többször is. Szerencsések vagyunk, hogy ő tanít minket!

Juditot kiváló jógaoktatónak tartom. Türelmes, precíz és maximalista. Nagyon örülök, hogy a “jósorsom” hozzávezetett. Ideálisabb oktatót nem tudnék magam számára elképzelni. Nagyon lélekemelőek a közös meditációk, mantrázások!

Igazi példakép számomra. Külön tetszik, hogy mindent az alapoktól kezdtünk, és csak az kerül számonkérésre, ami a gyakorlati órán elhangzott/bemutatásra került; így nem tesznek különbséget a kezdő és a gyakorlott jógások között.

KÉPES ANDREA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Pontos, precíz, alapos magyarázat, a tanulók objektív, de ösztönző jellegű értékelése!

Az oktató példamutató viselkedése, felkészültsége és személyes stílusa miatt örömmel járok hozzá. Biztonságban érzem magam az órákon technikai szempontból.

Az órai anyag, a jegyzet és az ahhoz tartozó tanári magyarázatok minden tekintetben segítik a hallgatók felkészülését. Ráadásul a tanári segítségnyújtás rendkívüli módon támogatja a gyakorló fizikai, mentális és lelki fejlődését.

MAGYAR MÁRTA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Mindig izgalmas, mindig érthető és könnyen befogadható feladatok, magyarázatok. A tantárgy kiváló ismerete és nagy szeretete sugárzott minden órán. Türelem és többszörös gyakorlás, mindent átbeszéltünk és önállóan, meg csoportosan is bizonyíthattunk. Nagyon vártam minden órát, nagy adomány volt ez a kurzus.

A tanárnő kedves, jó előadó, felkészült és lelkiismeretes. Szeretem, ahogy mindenféle segédanyagokkal segíti a megértésünk. Érthető tanítás, magas színvonal. Felkészültsége, tudása bámulatos számomra.

Az oktató felkészültsége minden alkalommal 100%-osnak bizonyult, ahogy a magyarázat érthetősége is. Tökéletes órafelépítés párosul hatalmas tudással a tanárnőnél.

MARKWARTHNÉ LENGYEL PIROSKA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Az oktatónk személyisége és tanítási stílusa is elnyerte a szimpátiámat. A tanárnő felkészült, pontos, magyarázatai érthetőek, emberként pedig kedves és barátságos.

Az oktató maximálisan felkészült és segítőkész volt, a nagy mennyiségű tudásanyagot élvezetessé és érdekessé tette a hallgatók számára.

Látszott, hogy a tanárnő sokat készült az órákra. Mindig hozott nekünk valami érdekességet, történetet. Lelkiismeretesen végezte a munkáját, felkészültsége, precizitása bámulatos. Egy élmény volt az óra!

RÁTKAI GERGŐ PÉTER HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Kicsit laza, humoros, fiatalos, olyan amilyennek az ő korában lenni kell. Biztos vagyok benne, hogy mindenben maximálisan számíthatunk rá, ami az ő szakterületét jelenti.

Hasznos és érdekes órák voltak, éreztem, ahogy fejlődöm hétről hétre. Jobban értem a versekhez fűzött magyarázatokat, és a szakdolgozathoz is nagy segítség volt ez a kurzus.

Felkészült, rugalmas, türelmes, megértő, segítőkész, jól látja a hallgatók problémáit, szempontjait. Nagyon jó hangulatú órák voltak. Minden szempontból ötös.