Vaisnava teológia alapszak


Ossza meg!


Mi vár Önre a teológia alapszakon? Milyen a képzés?


Kulturális, különleges

Dinamikus képzés azok számára, akik érdeklődnek a hinduizmus vallásai, kultúrája és ősi hagyományai iránt. Így a vallásilag el nem kötelezettek számára is biztos és sokoldalú tudást adunk. Nem csak Krisna-hívők előtt, hanem mindenki számára nyitott e szakunk. A képzés 6 féléven keresztül nappali és levelező tagozaton folyik, állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában.

Természetes életstílus, bölcsesség

Végzett szakembereink hidat képeznek az indiai hagyományok és a nyugat-európai tudomány között. A 3 év során kiemelten tanulmányozzuk a hinduizmus vaisnava ágának páratlan mélységű vallásbölcseletét, és az ezen alapuló természetes életstílus alapelveit. Végzett hallgatóink ismerik a védikus kultúrát, tájékozottak a világvallások hasonlóságaiban és különbözőségeiben, eligazodnak India történetében, különböző filozófiai irányzatokban, a jóga különböző tradícióiban, tanulnak ájurvédát, asztrológiát, szertartástant, meditációt.

Gyakorlati önismeret

Ahogy volt teológia szakosaink egybehangzóan mondják: aki belevág ebbe a képzésbe, annak megváltozik az élete. A 3 év során olyan autentikus szellemi műhely részesei lehetnek a hallgatók, ahol az indiai kultúra tanításai összhangba kerülnek a mai modern világgal anélkül, hogy azok veszítenének eredeti jelentésükből. A teológiai tudás elmélete mellett a gyakorlati alkalmazásában is jártassá tesszük hallgatóinkat.

Jó választás az Ön számára a teológia szak, ha:

 • szeretne a kultúrtörténet területén speciális szakemberré válni
 • érdeklik a világvallások hasonlóságai és különbözőségei
 • elsajátítaná a kutatómunka módszertanát
 • fontos Önnek az önfenntartás, fenntarthatóság
 • érdeklik a társadalmi szerepek, szociológia
 • érdeklik az emberi lét alapkérdései, az univerzum, és az élet eredete
 • vonzza India sokszínű hitvilága
 • szeretné érteni és tanítani a keleti életfilozófiát
 • ha tudás útján szeretne kilépni a mókuskerékből
 • hozzájárulna az emberiség valódi értékeinek megőrzéséhez
 • szereti tudni, mi a helyes irány
 • szívesen tanulná a szentírások ősi nyelvét, a szanszkritot
 • felfedezné önmaga belső világát
 • fontos Önnek a spirituális fejlődés is

A jelentkezés feltételei, kimeneti követelmények

Főiskolánkra nem a központi felvételi eljárás keretein belül lehet jelentkezni! A jelentkezés és felvételi vizsgák (pályaalkalmassági, írásbeli, szóbeli) sajátosságairól honlapunk A jelentkezés módja és az Így zajlik a felvételi menüpontjában részletes tájékoztatást kaphat.

Ösztöndíj, tandíj

Az önköltséges képzés díja a vaisnava teológia szakon 135 000 Ft/félév, azonban iskolánkban állami ösztöndíjas képzésre is lehetőség van, amiről itt olvasható bővebb információ.

A Vaisnava teológia BA szak tantárgyainak áttekintéseAz alábbi leírásban olvasható a BHF Vaisnava teológia alapszak (BA) kötelező tantárgyainak egymásra épülése. A szak a mintatanterv szerint hat félév alatt teljesíthető. 

A szak tárgyait a következő hét fő csoportra lehet osztani: 

– Szentírásismeret

– Vallásfilozófia

– Vallásgyakorlat

– Társadalomismeret és kultúrtörténet

– Ember- és önismeret

– Előadó- és kutatókészség

– Szakrális nyelv

A Szentírásismeret csoport tartalmazza azokat a kurzusokat, amelyek a vaisnava teológia meghatározó szövegeivel ismertetik meg a hallgatókat.

A Bevezetés a védikus szentírásokba kurzus bemutatja a védikus szövegek eredet szerinti, funkció szerinti és tradicionális felosztását, így a hallgatók megismerik a szent szövegek puránákon alapuló típusait és a gaudíja-vaisnavizmus védikusirodalom-értelmezését. Ehhez kapcsolódik a Bhagavad-gítá 1, a Bhagavad-gítá 2 és a Bhagavad-gítá 3. A Bhagavad-gítá a hinduizmus egyik alapműve, mely Krisna és Ardzsuna filozófiai párbeszédét tartalmazza. Tanulmányozásával a hallgatók részletesen megismerkednek a vaisnava filozófia öt alaptémájával: Ki Isten? Mi a lélek természete? Mit jelent az idő, az anyagi természet és a karma? A fejezetről fejezetre haladó Bhagavad-gítá tanulmányok után a hallgatók betekintést kapnak az Upanisadok világába is.  

A teológia szakos hallgatók tanulmányaiban fontos helye van az óind eposzok megismerésének. A Rámájana tantárgy megismerteti a mű helyét a védikus irodalomban, jelentőségét a vaisnavizmus tanításai szempontjából, illetve feltárja a benne rejlő örökérvényű filozófiai, erkölcsi igazságokat s azok gyakorlati alkalmazási lehetőségeit. A Mahábhárata a Bhagavad-gítá kerettörténeteként számos hasznos információval szolgál annak megértéséhez és mélyíti a hallgatók a tudását a védikus kultúra eszméiről, elveiről, szokásrendszeréről és annak végső céljáról.

A puránák közül a Bhágavata-puránának kiemelt szerepe van a vaisnava teológiában. Első 3 énekét tárgyalják részletesen a Puránikus irodalom 1, a Puránikus irodalom 2 és a Puránikus irodalom 3 tantárgyak.

A szentírásismeret tárgykörébe tartoznak azok a szövegek is, amelyeket a gaudíja-vaisnava ácsárják írtak Csaitanja Maháprabhu tanításai alapján. Ezek közül A tanítások nektárja – Upadésámrita és a Mádhurja-kádambiní kerülnek részletes bemutatásra.

A Vallásfilozófia csoportba tartozó tantárgyak célja, hogy a vaisnava teológia szakos hallgatók szélesebb körű vallásismerettel rendelkezzenek. A Világvallások 1 és Világvallások 2 a fő világvallások történetével, tanításaival és gyakorlatával ismerteti meg a hallgatókat, összehasonlító szellemben. A védikus filozófia iskolái tantárgy a hinduizmus hat nagy filozófiai rendszerét, a darsanákat tárgyalja. A vaisnavizmus irányzatai tantárgy keretében kerül bemutatásra a négy Visnu-hívő iskola filozófiája, A Csaitanja-csaritámrita filozófiája tantárgy pedig a gaudíja-vaisnavizmus alapítójának életét és legfontosabb tanításait foglalja össze. A hallgatók emellett megismerik azokat a vaisnava filozófiai irányzatokat is, amelyeket a gaudíja-vaisnava filozófia Deviáns vallási kultuszoknak tekint.

A Bhagavat-tattva – Filozófiai istentan bemutatja a gaudíja-vaisnavizmus monoteista istenképét és a különböző isteni formák, avatárák, félistenek és isteni energiák helyzetét, egymáshoz való viszonyát, A védikus világkép tantárgy pedig segít a puránák világlátásának megértésében.

Az elméleti képzés mellett a Főiskola nagy hangsúlyt fektet a vaisnava teológia szakos hallgatók gyakorlati képzésére: ezt a célt szolgálják a Vallásgyakorlat csoportba tartozó tantárgyak. A gyakorlati képzést A Krisna-tudat alapjai című tantárgy vezeti be, melynek során a hallgatók nagy vonalakban megismerik a Főiskola szellemiségét adó gaudíja-vaisnava vallás (Krisna-tudat) gyökereit, alapját és vallásgyakorlatát, valamint a Főiskolát fenntartó egyház, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége (MKTHK) történetét és működését. Az itt szerzett tudás felkészíti a hallgatókat arra, hogy részt vegyenek a Szakmai gyakorlat 1 és Szakmai gyakorlat 2 képzéseken. Az első szakmai gyakorlat során a hallgatók közvetlen tapasztalatot szereznek a vaisnavizmus gyakorlatáról a Somogyvámoson található Krisna-völgyben, megismerik egy élő vaisnava közösség mindennapjait, elsajátítják a környezettudatos gondolkodás és az ökogazdálkodás alapjait. A második szakmai gyakorlat helyszíne szintén Krisna-völgy, ennek keretében a hallgatók a vaisnava szent helyekre való zarándoklat gyakorlati oldalát ismerik meg.

Az odaadás nektárja – Bhakti-raszámrita-szindhu című tantárgy bemutatja a gaudíja-vaisnavizmus egyik legfontosabb szentírásának első részét, amely definiálja a bhakti-jógát, azaz az odaadó szolgálatot és annak tiszta formáját, valamint megvilágítja a kettő közötti különbséget A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda interpretációjában.

A Náma-tattva 1 és Náma-tattva 2 tantárgyak az Isten nevein való elmélkedésnek és e nevek vibrálásának elméletéről és gyakorlatáról szólnak, mely a gaudíja-vaisnava vallás központi eleme. Ennek folytatásaként a Visnu-szahaszra-náma meditáció órán a hallgatók a hinduizmusban és szűkebb értelemben véve a vaisnavizmusban általánosan gyakorolt Visnu-szahaszra-náma meditáció módszerét ismerik meg és gyakorolják. Ehhez hasonlóan a Brahma-szamhitá meditáció óra célja az, hogy a Brahma-szamhitá meditáció módszerét elsajátítsák és rendszeresen gyakorolják a hallgatók. Isten neveinek nem csak az egyéni, hanem közös éneklése is fontos eleme a vaisnava vallásnak: A kírtana gyakorlati alapjai 1 és A kírtana gyakorlati alapjai 2 tantárgyak a vaisnava zene elméletébe és gyakorlatába vezetik be a hallgatókat, akik itt megismerik a legjellegzetesebb vaisnava hangszereket, a karatálát, a mridangát és a harmóniumot, valamint megtanulják eljátszani a Haré Krisna mantra néhány dallamát.  Akik ezirányú ismereteiket jobban el szeretnék mélyíteni, azoknak lehetőségük van a Kírtana-jóga specializáció keretén belül további 3 féléven át folytatni zenei tanulmányaikat.

A vaisnava etikett elmélete és gyakorlata órán a hallgatók megismerik a gaudíja-vaisnavizmus viselkedéskultúrájának filozófiai alapjait és mindennapi gyakorlatát. Ehhez kapcsolódik a vaisnava szertartások megismerése a Vaisnava szertartástan tantárgy keretein belül, valamint a vaisnava főzés és étkezés kultúrájának megismerése az Ájurvédikus dietetika órán.  A lelki tanítómester – Guru-tattva című tantárgy célja, hogy a hallgatók megértsék a guru elvét, a gurunak a tanítvány életében betöltött szerepét, illetve a guru és a tanítvány kapcsolatának sikerét szolgáló viselkedési szabályokat és azok gyakorlati alkalmazását.

A Társadalomismeret és kultúrtörténet csoportba olyan tantárgyak tartoznak, amelyek megismertetik a hallgatókat a vaisnavizmus születési helyével, Indiával, valamint olyan társadalomelméleti kérdésekkel, amelyek a hagyományos vaisnava gondolkodáson alapulnak.

Az India története ismeretelméleti kérdésekre is kitérve áttekintést ad az Indiai-szubkontinens politika- és művelődéstörténetéről. Ennek folytatásaként A gaudíja-vaisnavizmus újkori története című tantárgy India legutóbbi 500 évét tárgyalja részletesebben. A gaudíja-vaisnava tanítók többsége jelentős irodalmi alkotásokat hagyott örökül: Az irodalom szerepe a vaisnava vallásgyakorlatban című tantárgy ezen alkotások keletkezési körülményeit, típusait és értelmezési lehetőségeit tárgyalja. Maguknak az alkotóknak az életrajzát a hallgatók a Vaisnava szentek élete 1 és Vaisnava szentek élete 2 kurzusokon ismerhetik meg. A vaisnava szentekhez kötődő helyszíneket a Szent helyek Indiában című tantárgy tárgyalja, amelyen a teológiai kérdéseken túl a gyakorlati ismeretek átadása is fontos és a hallgatók által egy indiai utazás során hasznosítható. A vaisnava képzőművészet értékeit a Hagyományos indiai művészet című tantárgy keretei között ismerik meg a hallgatók.

A Varnásrama-dharma tantárgy tanulása során a hallgatók megismerik a gaudíja-vaisnavizmus társadalomképének alapját adó védikus társadalmi modellt, a varnásramát, és annak vallásfilozófiai-etikai alapjait. Erre épül a Manu-szamhitá című óra, amely az előzőeken túl bemutatja a varnásrama működését szabályozó törvénykönyvet. Szintén a varnásrama elveihez kapcsolódik a fenntartható fejlődés elméletét és gyakorlatát bemutató három féléves specializáció, a Fenntarthatóság és reziliencia.

Az Ember- és önismeret csoportba tartozó tantárgyak alapja a Védikus pszichológia, amely bemutatja a védikus irodalomnak az emberi tudattal, illetve személyiséggel foglalkozó részeit, és segíti a személyiség működését befolyásoló külső és belső tényezők megismerését. A vaisnava teológia képzés tantervében szerepel egy félév Ájurvéda és egy félév Bevezetés a védikus asztrológiába is. Azoknak, akik ezeket a tudományokat szeretnék mélyebben megismerni, lehetőségük van három félévig Ájurvéda specializációra vagy Védikus asztrológia specializációra járniuk. 

A vaisnava teológia képzés során fontos szerepe van annak, hogy a hallgatók képessé váljanak a tanulmányaikhoz kapcsolódóan önálló kutatómunka elvégzésére, illetve eredményeik megfelelő színvonalú írásbeli vagy szóbeli prezentálására. Ebben segítik őket az Előadó- és kutatókészség nevű csoportban szereplő tantárgyak. A Könyvtár- és internethasználati ismeretek alapvető képzést ad egy kutatómunka előkészítéséhez, a Kutatásmódszertan célja pedig a hallgatók íráskészségének továbbfejlesztése, a tanulmány- és recenzióírás alapelveinek megismertetése. A Szakdolgozati konzultáció 1, Szakdolgozati konzultáció 2, Szakdolgozati konzultáció 3 és végül a Szakdolgozat tárgyak során a hallgató a szemináriumvezető és a témavezető irányításával elkészíti szakdolgozatát. A hallgatók előadókészségének fejlesztését A logikus érvelés elmélete és technikái – Njája, valamint A retorika elmélete és gyakorlata 1 és A retorika elmélete és gyakorlata 2 tantárgyak segítik, a tudományos és a teológiai gondolkodásmód közötti hasonlóságok és eltérések megismerését pedig A védikus és modern tudományelmélet című tantárgy. 

A vaisnava teológia elsőrendű Szakrális nyelve a szanszkrit. Ezt a nyelvet a hallgatók öt féléven keresztül tanulják (Bevezetés a szanszkrit nyelvbe, Szanszkrit nyelv 1, Szanszkrit nyelv 2, Szanszkrit nyelv 3, Szanszkrit nyelv 4). Ennek során elsajátítják a szanszkrit nyelven íródott szövegek pontos kiejtését és a szanszkrit nyelv hagyományos írásmódját, a dévanágarít. Nyelvtani ismereteik a Bhagavad-gítá nehézségi szintjének megfelelő szövegek értő olvasását teszik lehetővé, a klasszikus szanszkrit nyelvtan további témaköreit a vaisnava teológia mesterszakon sajátíthatják el.

Felvételi hírlevél!

Kérem a legfrissebb híreket, eseményeket!

BAKAJA ZOLTÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon interaktívak voltak az órák, tetszett, és úgy érzem sokat tanultam. Hihetetlen, emberfeletti türelem és szeretet áradt a tanítónkból.

Nagyon felkészült és türelmes volt hozzánk. A tőle telhető legjobbat hozta ki belőlünk.

Nagyon sok javítási lehetőséget és sok vizsgázási időpontot adott számunkra a tanár úr, ez nagyon szimpatikus és becsülendő volt számomra.

BANYÁR MAGDOLNA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása és hitelessége az oktatott témákkal kapcsolatban bámulatra méltó. Mindezt úgy adja elő, mintha ez a világ legegyszerűbb és legkönnyebb dolga lenne. A valóságban mindez sok év tanulása, bizonyossága és elkötelezettsége. Felejthetetlen élményt nyújtottak az órái.

Mérhetetlen türelemmel, megértéssel adta át a tanárnő az alapokat. Nem volt kérdés, amire ne kaptunk volna kielégítő választ.

Nagyon jók az órák, melyek amolyan beszélgető stílusban zajlanak, ettől olyan családias a hangulat. A Tanárnő kisugárzása megragadó, élvezetes hallgatni. Erős, karakán, szenvedélyes és hiteles.

TASI ISTVÁN HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Nagyon érdekes, színvonalas, vidám hangulatú órák voltak. A tanár úr érthetően magyarázta el a dolgokat. Kérdéseinkre mindig kimerítő válaszokat kaptunk. Teljes mértékben elégedett vagyok a munkájával.

Kiváló előadó, kimeríthetetlen lelkesedéssel. Mindig aktualizálja a tananyagot, más forrásból is hoz példát, történetet, hogy könnyítse a megértést. Nagyon nyitott, őszinte és a tekintélyt ezzel vívja ki magának.

Nagyon szeretem az óráit a tanár úrnak. A mérhetetlen elköteleződés és óriási tudás, ami áthatja az óráit, hihetetlenül magával ragadó. Az előadások érdekesek, tanulságosak, és egy nagyon odaillő humor is jelen van. 🙂

TÓTH-SOMA LÁSZLÓ HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Imádom a tanár úr óráit. Látszik, hogy hatalmas tudása van. Az órák érdekesek voltak, sok extra dolgot és sztorit hallhattunk, amelyek nincsenek benne a tananyagban. Ettől nagyon izgalmasak voltak az előadások.

Fantasztikusan felkészült, nagy tudású oktató! Érdekes, a hallgatók szemszögét átlátó előadásokat hallhattam, nem lankadt a figyelmem az órákon.

A tanár úr tudása, szakmai felkészültsége szavakkal ki nem fejezhető. Szuper órák, érdekes kisfilmekkel, képekkel tarkítva. Nagyon szeretem hallgatni!

JENEY RITA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő tudása, vidámsága és jóindulata minden alkalommal lenyűgöz. Nagyon jól fel volt építve a félév anyaga. A tanárnő nagyon türelmes volt, és jól magyarázott. Szépen, lépésről lépésre haladtunk, így könnyen feldolgozható volt az anyag.

A tanárnő minden alkalommal a saját, már meglévő, mély és egybefűzött tudásának részeit pontosan és olyan elemekkel egybefűzve adja át, melyek segítenek a nyelv igazi megértésében. Csak pozitívat tudok róla mondani.

Maximális felkészültség és éleslátás. Barátságos és szakmailag magas színvonalú óravezetés. Mindig hasznos és objektív értékelése a munkámnak. Azért szeretek együtt dolgozni és kutatni a tanárnővel, mert minden alkalommal fejlődöm, jobb leszek abban, aminek ő a szakértője.

KAPISINSZKY JUDIT HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

A tanárnő minden alkalommal nagyon jól felépítette az órát, alaposan átvettünk mindent, rendszeresen ismételtünk, lehetett kérdezni, türelmesen elmondott, megmutatott nekünk mindent többször is. Szerencsések vagyunk, hogy ő tanít minket!

Juditot kiváló jógaoktatónak tartom. Türelmes, precíz és maximalista. Nagyon örülök, hogy a “jósorsom” hozzávezetett. Ideálisabb oktatót nem tudnék magam számára elképzelni. Nagyon lélekemelőek a közös meditációk, mantrázások!

Igazi példakép számomra. Külön tetszik, hogy mindent az alapoktól kezdtünk, és csak az kerül számonkérésre, ami a gyakorlati órán elhangzott/bemutatásra került; így nem tesznek különbséget a kezdő és a gyakorlott jógások között.

KÉPES ANDREA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Pontos, precíz, alapos magyarázat, a tanulók objektív, de ösztönző jellegű értékelése!

Az oktató példamutató viselkedése, felkészültsége és személyes stílusa miatt örömmel járok hozzá. Biztonságban érzem magam az órákon technikai szempontból.

Az órai anyag, a jegyzet és az ahhoz tartozó tanári magyarázatok minden tekintetben segítik a hallgatók felkészülését. Ráadásul a tanári segítségnyújtás rendkívüli módon támogatja a gyakorló fizikai, mentális és lelki fejlődését.

MAGYAR MÁRTA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Mindig izgalmas, mindig érthető és könnyen befogadható feladatok, magyarázatok. A tantárgy kiváló ismerete és nagy szeretete sugárzott minden órán. Türelem és többszörös gyakorlás, mindent átbeszéltünk és önállóan, meg csoportosan is bizonyíthattunk. Nagyon vártam minden órát, nagy adomány volt ez a kurzus.

A tanárnő kedves, jó előadó, felkészült és lelkiismeretes. Szeretem, ahogy mindenféle segédanyagokkal segíti a megértésünk. Érthető tanítás, magas színvonal. Felkészültsége, tudása bámulatos számomra.

Az oktató felkészültsége minden alkalommal 100%-osnak bizonyult, ahogy a magyarázat érthetősége is. Tökéletes órafelépítés párosul hatalmas tudással a tanárnőnél.

MARKWARTHNÉ LENGYEL PIROSKA HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Az oktatónk személyisége és tanítási stílusa is elnyerte a szimpátiámat. A tanárnő felkészült, pontos, magyarázatai érthetőek, emberként pedig kedves és barátságos.

Az oktató maximálisan felkészült és segítőkész volt, a nagy mennyiségű tudásanyagot élvezetessé és érdekessé tette a hallgatók számára.

Látszott, hogy a tanárnő sokat készült az órákra. Mindig hozott nekünk valami érdekességet, történetet. Lelkiismeretesen végezte a munkáját, felkészültsége, precizitása bámulatos. Egy élmény volt az óra!

RÁTKAI GERGŐ PÉTER HALLGATÓI ÉRTÉKELÉSE

Kicsit laza, humoros, fiatalos, olyan amilyennek az ő korában lenni kell. Biztos vagyok benne, hogy mindenben maximálisan számíthatunk rá, ami az ő szakterületét jelenti.

Hasznos és érdekes órák voltak, éreztem, ahogy fejlődöm hétről hétre. Jobban értem a versekhez fűzött magyarázatokat, és a szakdolgozathoz is nagy segítség volt ez a kurzus.

Felkészült, rugalmas, türelmes, megértő, segítőkész, jól látja a hallgatók problémáit, szempontjait. Nagyon jó hangulatú órák voltak. Minden szempontból ötös.